Español | English  
  Banda Ampla
      Descripció producte
      Llista de tarifes
      Mapa de cobertura
      Preguntes freqüents
      Captura de pantalles
      Panell de Control
      Més informació
  Banda Estreta
      Descripció producte
      Llista de tarifes
      Preguntes freqüents
      Alta connexió

  Cercar a la web:
    
Varis equips

Si disposa de varis ràdio-enllaços pot gestionar-los tots des del mateix panell administratiu, des del qual pot consultar el seu estat, estadístiques, reiniciar l'equip, sol·licitar ampliacions ...
Estadístiques

Pot consultar les estadístiques de consum del seu ràdio-enllaç, diferenciant la pujada i la baixada.

Las estadístiques estan distribuïdes en vàrias gràfiques:

  - Consum diari
  - Consum setmanal
  - Consum mensual
  - Consum anyal
Sol·licitut ampliació

Pot sol·licitar l'ampliació del ample de banda d'un ràdio-enllaç uns dies en concret o de forma permanent.
Avisos

Es pot definir la llista de contactes on s'indica el telèfon i l'e-mail de les persones a notificar en cas que el equip no respongui.

Automàticament cada pocs minutus es comprova si els equips responen, i si desrprès de varis intents segueix sense respondre es notifica a la llista de contactes de l'equip mitjançant un missatge SMS i un e-mail.

En el moment que l'equip torna a respondre s'envia un altre missatge SMS i un e-mail notificant-ho.
© Altecom, Alta Tecnología en Comunicaciones, S.L., 1999-2009. Tots els drets reservats.                   H O M E